ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ: ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ:

Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής & Προέδρους Κοινοτήτων

Θ Ε Μ Α : “Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση”.

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 25η Oκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 (χρόνος έναρξης) έως 9:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΖΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Α΄ΦΑΣΗ)” (μελ. 20/2020). Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού.